Home / Giải bài tập Tin học / Giải bài tập Tin học lớp 11 / Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');
   Writeln('———————————————————————-');
   Write('nhap a=');readln(a);
   Write('nhap b=');readln(b);
   If a<>0 then
      If a>0 then
         Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
      Else
         Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
   Else
      If b>=0 then
         Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
      Else
         writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
   Readln;
End.

Xem thêm:  Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối xứng RADAR, MADAM).

Check Also

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

  Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *