Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Đánh giá bài viết

Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

Loading...

– Nước tham gia vào các phản ứng trong pha tối cùa quang hợp.

– Nước là tác nhân trực tiếp điều tiết độ mở của khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra.

– Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

DMCA.com Protection Status