So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật?

Đánh giá bài viết

– Giống nhau:

Loading...

+ Có quá trình giảm phân tạo phân tử (n), giao tử cái (n).

+ Có sự hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử 2n.

+ Có sự tổ hợp vật chât di truyền.

–  Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép.

Từ khóa từ Google:

  • so sánh sinh sản hữu tính ở động thực vật
  • so sánh sinh sản vô tính ở động vật và thực vật
  • so sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật
  • so sánh sinh sản hữu tính thực vật và động vật
  • so sánh sinh sản hữu tính và vô tính ở thực vật
  • so sánh sinh sản hữu tính động vật và sinh sản hữu tính thực vật
DMCA.com Protection Status