So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật?

Đánh giá bài viết

– Giống nhau:

+ Có quá trình giảm phân tạo phân tử (n), giao tử cái (n).

+ Có sự hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử 2n.

+ Có sự tổ hợp vật chât di truyền.

–  Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép.

DMCA.com Protection Status