Home / Giải bài tập Lịch sử / Giải bài tập Lịch sử lớp 4 / Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Dưới thời Trần, cả nước được chia thành 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, sau cùng là xã. Mỗi cấp đều có quan cai quản.

Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng trông nom việc nước.

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin hoặc bị oan ức.

Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất ; Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang.

Từ khóa từ Google:

  • nhà trần đã có ngững việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước
Xem thêm:  Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

Check Also

lpht - Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao? Ngô Quyền …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *