Home / Giải bài tập Tin học / Giải bài tập Tin học lớp 10 / Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Trách nhiệm của thế hệ chúng em đối với sự phát triển tin học của nước ta đó là luôn luôn có ý thức bảo vệ thông tin, bảo vệ những thành quả của tin học, không xâm phạm bản quyền sở hữu thông tin… Phải có ý thức bảo vệ lợi ích chung, thực hiện tốt điều Luật Giao dịch điện tử…

Xem thêm:  Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Check Also

lpht - Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN. i) Giống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *