Home / Giải bài tập Hóa học / Giải bài tập Hóa học lớp 9 / Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic. Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic. Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Bài giải:

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3.

Cho dung dịch NH3 vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 cho đến khi kết tủa tạo thành tan hết thành dung dịch (gọi là thuốc thử)

Sau đó cho mẫu thử của từng chất lần lượt vào dd thuốc thử nói trên và đun nóng.

Nếu có Ag tạo thành thì mẫu thử cho vào dd glucozơ, không phản ứng là dd rượu etylic.

C6H12O6 (dd) + Ag2O \(\overset{dd NH_{3}}{\rightarrow}\) 2Ag + C6H12O7                   

b) Hướng dẫn: axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dd glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dd AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3. Nếu chọn dd AgNO3 trong NH3 thì tiến hành như câu a.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Check Also

lpht - Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *