Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?
5 (100%) 480 votes

– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

Loading...

– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được  tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

– Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

DMCA.com Protection Status